Garancija kvalitete

GARANCIJA VRIJEDI:

 5 godina (60 mjeseci)* 

za uređaje bijele tehnike: veš mašine, mašine za suđe, sušilice, 
frižidere, zamrzivače, električne i plinske štednjake, rashladne vitrine, sve ugradbene uređaje marke: BEKO.


• 2 godine (24 mjeseca)*
 

za televizore, LCD, PLASMA i LED aparate marke GRUNDIG.

• 2 godine (24 mjeseca)* 

za male kućanske aparate: nape, mikrovalne pećnice, ugradne mikrovalne pećnice, tostere, sokovnike, blendere, fenove, pegle, miksere, mašine za šišanje i brijanje, Mp3 i Mp4 playere, usisivače, električne rešoe, radijatore, vodene dispenzere, mini barove te te ostale male kućanske aparate marke: BEKO i GRUNDIG.


* OBAVEZNO PROČITATI IZJAVU GARANTA


SVAKI GARANTNI LIST IMA ODŠTAMPAN SERIJSKI BROJ NA SEBI KOJI ODGOVARA ISKLJUČIVO JEDNOM PROIZVODU. 
PROVJERITE DA LI GARANTNI LIST KOJI STE DOBILI PRIPADA PROIZVODU KOJEG STE KUPILI. 

NA OVOJ GARANCIJI NALAZI SE I IZJAVA GARANTA KOJA DETALJNO OBJAŠNJAVA UVJETE GARANCIJE OVISNO O VRSTI PROIZVODA KOJEG STE  KUPILI. MOLIMO VAS DA PROČITATE IZJAVU KAKO NE BI DOŠLO DO NESPORAZUMA U SLUČAJU KVARA NA KUPLJENOM PROIZVODU. 

PRODAVAC JE, TOKOM KUPOPRODAJNOG PROCESA, DUŽAN SLJEDEĆE: 
1) IZDATI ORIGINALNI RAČUN KUPCU
2) OVJERITI GARANTNI LIST I SVE KUPONE GARANTOG LISTA SVOJIM POTPISOM I PEČATOM TRGOVINE UZ EVIDENTIRANJE DATUMA KUPOVINE.
3) URUČITI UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE PROIZVODA NA BOSANSKOM, HRVATSKOM ILI SRPSKOM JEZIKU. 

MOLIMO KUPCE DA PRILIKOM KUPOVINE ZAHTIJEVAJU OD PRODAVCA ORIGINALNI RAČUN, UREDNO OVJEREN GARANTNI LIST I ODGOVARAJUĆE UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Poštovani kupci,

Hvala na povjerenju koje ste nam ukazali prilikom kupovine proizvoda koje MegaShop d.o.o. uvozi i distribuira širom BiH i za koje izdaje svoj garantni list. Da bismo izbjegli moguća nerazumijevanje uvjeta garancije ili 
pogrešno tumačenje istih, molimo Vas da pažljivo pročitate slijedeći tekst:

Vrijeme zagarantovanog servisiranja obuhvata servisiranje u garantnom i van garantnom roku. Vrijeme zagarantovanog servisiranja nakon isteka garancije je u skladu sa važećim zakonskim propisima.

UPOZORENJE!!!

GARANCIJA NE VRIJEDI UKOLIKO NA GARANCIJI I NA KUPONIMA NIJE UPISAN DATUM PRODAJE I UKOLIKO NIJE POTPISANO I OVJERENO OD STRANE PRODAVAČA.

MegaShop kao garant izjavljuje sljedeće:


GARANCIJA VRIJEDI:


isključivo uz priloženi originalni račun i uredno popunjen i ovjeren garantni list od strane prodavča. Ovisno o vrsti proizvoda kojeg ste kupili garancija može vrijediti 12, 24 ili 60 mjeseci. Garant se obavezuje da će snositi 
sve troškove servisiranja (puna garancija), ukoliko se uređaj pravilno koristi, tj. u skladu sa njegovom namjenom i uputstvom za upotrebu.

Napomena: Davalac garancije ne izdaje prepise niti duplikate garantnog lista.

Kod LCD i LED-ova, do 3 mrtva pixela ne podliježu garanciji (panel se smatra ispravnim).

GARANCIJA NE VRIJEDI U SLIJEDEĆIM SLUČAJEVIMA:

- Ako kupac nema originalnog računa i uredno ovjerenog garantnog lista. 
- Ako uređaj nije montiran, priključen, korišten ili održavan u skladu sa uputstvom za upotrebu. 
- Ako je na uređaju evidentno fizičko oštećenje nastalo njegovom upotrebom.
- Ako je uređaj korišten u profesionalne ili polu profesionalne svrhe. 
- Ako je zaštitni pečat na uređaju oštećen.
- Ako je naziv ili serijski broj na uređaju zamijenjen, prepravljen, uklonjen ili nečitak.
- Ako serijski broj na uređaju ne odgovara serijskom broju na garantnom listu.
- Ako se garantni list ne slaže sa stvarnim stanjem ili ako je falsificiran.
- Ako je uređaj popravljalo neovlašteno lice.
- Ako su kvarovi na uređaju prouzrokovani višom silom kao što su: lomovi, udar groma, poplava, požar, zemljotres, strujni udar, neadekvatna ventilacija ili bilo koji drugi razlog izvan kontrole garanta.
- Ako je uređaj pokvaren zbog neadekvatnosti sistema u koji je uključen.
- Ako se napon mreže stalno mijenja i ako je veći od 220V(+-5%) / 50Hz.
- Garancija ne vrijedi na svjetlosna tijela (žarulje), daljinske upravljače i filtere.
- Garancija ne vrijedi na dekorativne panele,dugmad, ručke, emajlirane površine i keramičke ploče.

UPUTE ZA PRIJAVU KVARA:

Veoma je bitno da uređaj koristite u skladu sa uputstvom o korištenju jer svi kvarovi koji budu nastali zbog neadekvatne upotrebe, neće biti otklonjeni o trošku garanta. Prije nego prijavite kvar provjerite da li je uređaj
za kojeg se prijavljuje kvar još uvijek pod garancijomi da li ste uređaj koristili u skladu sa uputstvom za upotrebu. Kupci su dužni platiti uslugu servisu ukoliko je ovlašteni serviser izašao na teren i konstatovao da je 
kvar nastao usljed neadekvatnog korištenja (npr. zbog resetovanja uređaja, čišćenje filtera i pumpe kod veš mašina i mašina za suđe i sl.).

Prijava kvara:

Sitni kućanski aparati: Neispravni uređaj možete predati, uz originalni račun i uredno ovjeren garantni list, u najbliži ovlašteni servis (spisak ovlaštenih servisa u prilogu) ili u trgovinu gdje ste kupili uređaj i on će biti dostavljen u centralni servis na popravku. 

Bijela tehnika i televizori: Kvarovi se prijavljuju u centralni servis koji proslijeđuje nalog za popravku ovlaštenim servisima u vašoj blizini. Servis je obavezan doći na adresu kupca u krajnjem roku od 5 dana od dana prijave.

GARANT SE OBAVEZUJE:
- Da će preko ovlaštenih servisa otkloniti sve kvarove na uređaju o svom trošku u predviđenom garantnom roku, koji su nastali upotrebom u skladu sa tehničkim uputama, osim kvarova za koje garancija ne vrijedi. 
- Da će, ako se popravak ne izvrši u roku od 45 (četrdeset pet) dana od datuma prijave kvara, taj proizvod zamijeniti novim, ispravnim proizvodom istog tipa. 
- Garant izjavljuje da uređaj odgovara deklariranim karakteristikama kvalitete, te da će u garantnom roku ispravno raditi uz pravilnu upotrebu prema priloženim tehničkim uputama.